آیین نامه وجین منابع

فصل ششم: وجین منابع
کتابخانه برای حفظ پویایی مجموعه خود از یک سو نیازمند افزودن منابع روزآمد و مورد نیاز بوده، و از سوی دیگر باید منابعی که در روند پرشتاب تولید علم به هر دلیلی جایگاه خود را در تامین نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان از دست داده اند را از مجموعه خارج نماید.
ماده14- معیارها و ضوابط وجین
1.منابع فرسوده، مستعمل که ارزش علمی و یا تاریخی ندارند و نگهداری آنها موجب اشغال فضا، صرف هزینه نگهداری و آلودگی سایر منابع خواهد بود.
2.ویرایش های قدیمی منابع درسی که به مرور زمان اعتبار محتوایی خود را از دست داده و کم ارزش شده اند.
تبصره1: منابع نفیس، تاریخی و هنری در حیطه علوم پزشکی از شرایط وجین استثنا می باشند.
تبصره2: وجین منابع از مجموعه کتابخانه به صورت مستمر و یکبار در سال انجام خواهد پذیرفت.
 
ماده15-مراحل وجین
1-کتابخانه موظف است براساس معیارهای ذکر شده ، به شناسایی، انتخاب و جمع آوری منابعی که باید وجین شوند بپردازد.
2- لیست منابع انتخاب شده برای وجین باید در ابتدا به تایید مدیران گروه های تخصصی و معاونین پژوهشی مربوطه برسد.
3- منابع وجین شده در نرم افزار کتابخانه ای تعریف شود.
4- لیست جهت صورتجلسه به کمیته وجین ارسال می شود.
تبصره: اعضای کمیته متشکل از مدیر پژوهشی مرکز مربوطه، مسئول کتابخانه، ریاست کتابخانه های دانشگاه، کارشناس اسناد می باشد.
5. بعد از صورتجلسه، نمایشگاهی از منابع وجین شده (رایگان) برگزار می شود.
6.  منابع وجین شده(مابقی منابع بعد از نمایشگاه) به کارشناس اسناد تحویل داده می شود.
 
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

چگونه مي توانم كتاب امانت بگيرم؟

براي امانت گرفتن بايد عضو كتابخانه دانشگاه به آدرس lib.lums.ac.ir شويد. پس از ورود به پورتال كتابخانه مركزي در قسمت "ثبت نام برخط در كتابخانه" اطلاعات و مدارك خود را بارگزاري نماييد. پس از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات شما براي كتابخانه ارسال شده و پس از تاييد كتابدار و دريافت شماره عضويت مجاز هستيد كه كتاب به امانت بگيريد. براي اطلاعات بيشتر آيين نامه امانت را مطالعه نماييد.

تعداد مداركي كه كاربران مي توانند به امانت بگيرند  براي كليه كاركنان و  دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي 3 مدرك به مدت 15 روز ،  براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 5 مدرك به مدت 15 روز و مدت امانت منابع براي دانشجويان دوره تخصص و اعضاي  هيأت علمي نيز 21 روز و به تعداد 7 كتاب مي­باشد.

تا چند بار مي توان كتابي را تمديد كرد؟

تا سه بار در صورتي كه نسخه اي از كتاب در كتابخانه باشد و درخواست كننده نداشته باشد

چگونه ميتوان منابع امانتي را تمديد كرد؟
به صورت تلفني و مراجعه حضوري
شماره تماس:  06633120233 داخلي 214
آيا امكان امانت گرفتن كتاب از طريق پورتال كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير فقط با مراجعه حضوري به كتابخانه مركزي دانشگاه و كتابخانه هاي وابسته امكان امانت منبع وجود دارد.

چگونه ميتوانم منابع مورد نظر را رزرو كنم؟
براي رزرو منابع مي توان به صورت حضوري و همچنين از طريق نرم افزار كاوش به آدرس
مراجعه نمود. پس از جستجوي مدرك با كليك بر نتيجه مورد نظر گزينه تقاضاي رزرو را انتخاب نماييد.