کارشناسان کتابخانه های تابعه
  نام و نام خانوادگی   سمت شغلی  شغل مورد تصدی   واحد سازمانی   تلفن محل کار   رشته و مقطع تحصیلی
 آفرین زندی  کتابدار  مسئول کتابخانه  دانشکده پزشکی  06633120159  کارشناسی کتابداری
 عذرا برشان  کتابدار  کتابدار دانشکده پزشکی 06633120159  کارشناس کتابداری پزشکی
 سیمین رضایی  کتابدار  مسئول کتابخانه  دانشکده پرستاری و مامایی 06633120159  کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات
 کبری فرهاد روش کارشناس آموزش کتابدار دانشکده پرستاری و مامایی  06633120159  کارشناسی زبان فرانسه
فاطمه کاکایی کتابدار کتابدار دانشکده پرستاری و مامایی  06633120159  کارشناس کتابداری پزشکی
 دنیا فرزانه یگانه
 کتابدار  مسئول کتابخانه  دانشکده داروسازی  06633120243  کارشناسی ارشد
 فاطمه رشیدیان   کتابدار   کتابدار   دانشکده داروسازی   06633120243  کارشناسی
افسانه مرادی  کتابدار مسئول کتابخانه  دانشکده دندانپزشکی  06633220105  کارشناسی کتابداری
الهه یاراحمدی کتابدار کتابدار  دانشکده دندانپزشکی 06633220105  کارشناس کتابداری پزشکی
زهرا دریکوند کتابدار مسئول کتابخانه  دانشکده پرستاری پلدختر  06632227963  کارشناسی کتابداری پزشکی
فاطمه گودرزی کتابدار مسئول کتابخانه دانشکده پرستاری الیگودرز  066-43342075-9  کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات
سمیه امیدی کتابدار کتابدار دانشکده پرستاری الیگودرز  066-43342075-9  کارشناس کتابداری پزشکی
خدیجه صیادی متصدی امور دفتری  مسئول کتابخانه دانشکده پیراپزشکی 06633409971  کارشناسی کتابداری
 مریم سپهوند کتابدار  کتابدار   
 دانشکده پیراپزشکی  06633409971 کارشناسی کتابداری
فریبا ابراهیمیان کتابدار  مسئول کتابخانه  دانشکده بهداشت  06633409971 کارشناسی کتابداری
لیلا خادم
کتابدار  کتابدار   
 دانشکده بهداشت  06633409971  کارشناس مدیریت اطلاعات
زهرا کاظمی کتابدار  مسئول کتابخانه  مجتمع اموزش عالی سلامت درود  06643230508  کارشناسی کتابداری پزشکی
مریم دالوند کتابدار مسئول کتابخانه  بیمارستان رحیمی 06633336136  کارشناسی کتابداری
مژگان قاسمی
کتابدار کتابدار  بیمارستان رحیمی 06633336136  کارشناس مدارک پزشکی
مژگان اسکینی کتابدار کتابدار  بیمارستان رحیمی 06633336136  کارشناس ارشد  روانشناسی
الهام زارعی
کتابدار مسئول کتابخانه بیمارستان اعصاب و روان  066332114907  کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی
فرشنه ماهوتی
کتابدار مسئول کتابخانه  بیمارستان عشایر  06633236401  کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مهشید اسماعیلی کتابدار کتابدار  بیمارستان عشایر  06633236401  کارشناس کتابداری پزشکی
لیلا زیودار کتابدار مسئول کتابخانه  بیمارستان مدنی  06633419140  کارشناسی کتابداری
مهوش کلهر کتابدار مسئول کتابخانه بیمارستان امام خمینی بروجرد/دانشکده پرستاری بروجرد  06642503054  کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
پردیس بردی نشین کتابدار کتابدار بیمارستان امام خمینی بروجرد/دانشکده پرستاری بروجرد  06642503054  کارشناس کتابداری پزشکی
اکرم ریاحی کتابدار کتابدار بیمارستان شهید چمران بروجرد  06642503054  کارشناسی کتابداری

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

چگونه مي توانم كتاب امانت بگيرم؟

براي امانت گرفتن بايد عضو كتابخانه دانشگاه به آدرس lib.lums.ac.ir شويد. پس از ورود به پورتال كتابخانه مركزي در قسمت "ثبت نام برخط در كتابخانه" اطلاعات و مدارك خود را بارگزاري نماييد. پس از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات شما براي كتابخانه ارسال شده و پس از تاييد كتابدار و دريافت شماره عضويت مجاز هستيد كه كتاب به امانت بگيريد. براي اطلاعات بيشتر آيين نامه امانت را مطالعه نماييد.

تعداد مداركي كه كاربران مي توانند به امانت بگيرند  براي كليه كاركنان و  دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي 3 مدرك به مدت 15 روز ،  براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 5 مدرك به مدت 15 روز و مدت امانت منابع براي دانشجويان دوره تخصص و اعضاي  هيأت علمي نيز 21 روز و به تعداد 7 كتاب مي­باشد.

تا چند بار مي توان كتابي را تمديد كرد؟

تا سه بار در صورتي كه نسخه اي از كتاب در كتابخانه باشد و درخواست كننده نداشته باشد

چگونه ميتوان منابع امانتي را تمديد كرد؟
به صورت تلفني و مراجعه حضوري
شماره تماس:  06633120233 داخلي 214
آيا امكان امانت گرفتن كتاب از طريق پورتال كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير فقط با مراجعه حضوري به كتابخانه مركزي دانشگاه و كتابخانه هاي وابسته امكان امانت منبع وجود دارد.

چگونه ميتوانم منابع مورد نظر را رزرو كنم؟
براي رزرو منابع مي توان به صورت حضوري و همچنين از طريق نرم افزار كاوش به آدرس
مراجعه نمود. پس از جستجوي مدرك با كليك بر نتيجه مورد نظر گزينه تقاضاي رزرو را انتخاب نماييد.