زیرسیستم کاوش قاصدک سامانه جامع فراکاوش 

کتابخانه های مجازی، کتابخانه های بدون دیواری هسـتند که همه نوع خدمات کتابخانه ها نیز در آنها از طریق سـرویس وب انجام می پذیرد. منابع این نوع کتابخانه ها از نوع مدارک و کتابهای الکترونیکی و دیجیتالی بر روی شــبکه های محلی و جهانی اســت. ظهورکتابخانه های دیجیتال نه تنها باعث تحولی بنیادین درســاختار کتابخانه ها شــده بلکه فرصــتهای فراوانی را نیز پیش روی کتابداران و مراجعین کتابخانه ها و مراکز اسناد قرارداده است. نرم افزار کاوش قاصــدک (کتابخانه دیجیتال کاوش) یکی از مکمل های نرم افزار کاوش پروانه (ســامانه جامع اطلاعرسـانی و کتابداری تحت وب) میباشد که با استفاده همزمان از نرم افزار کاوش پروانه و قاصدک کتابخانه ها میتوانند حضور کاربران و مسئولین کتابخانه را در محل کتابخانه به صـفر رسـانده و تمامی کارها را از راه دور و در فضـای مجازی انجام دهند. لذا کاربر میتواند از امکانات به هنگام و با صــرف حداقل وقت و هزینه اســتفاده نماید .

در کتابخانه های مجازی برخلاف کتابخانه های فیزیکی و ســـنتی دو مقوله فواصـــل زمانی و مکانی عباراتی بی مفهوم هستند. با کمک کتابخانه مجازی اگر منابع با ارزشـی دارید که نمیخواهید اصـل آن را در اختیار عموم بگذارید میتوانید با مدیریتی بهینه تمام و یا بخشی از آن را عرضه نمایید.
بنابراین کتابخانه مجازی قاصدک دانشگاه به نشانی http://lib.lums.ac.ir  با بیش از 100 عنوان پایان نامه تمام متن افتتاح شد.و این تعداد در حال افزایش است.از جمله منابع دیگر موجود دراین کتابخانه میتوان به e-books (کتاب های الکترونیک) اشاره نمود.

سوالات متداول

چگونه مي توانم كتاب امانت بگيرم؟

براي امانت گرفتن بايد عضو كتابخانه دانشگاه به آدرس lib.lums.ac.ir شويد. پس از ورود به پورتال كتابخانه مركزي در قسمت "ثبت نام برخط در كتابخانه" اطلاعات و مدارك خود را بارگزاري نماييد. پس از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات شما براي كتابخانه ارسال شده و پس از تاييد كتابدار و دريافت شماره عضويت مجاز هستيد كه كتاب به امانت بگيريد. براي اطلاعات بيشتر آيين نامه امانت را مطالعه نماييد.

تعداد مداركي كه كاربران مي توانند به امانت بگيرند  براي كليه كاركنان و  دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي 3 مدرك به مدت 15 روز ،  براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 5 مدرك به مدت 15 روز و مدت امانت منابع براي دانشجويان دوره تخصص و اعضاي  هيأت علمي نيز 21 روز و به تعداد 7 كتاب مي­باشد.

تا چند بار مي توان كتابي را تمديد كرد؟

تا سه بار در صورتي كه نسخه اي از كتاب در كتابخانه باشد و درخواست كننده نداشته باشد

چگونه ميتوان منابع امانتي را تمديد كرد؟
به صورت تلفني و مراجعه حضوري
شماره تماس:  06633120233 داخلي 214
آيا امكان امانت گرفتن كتاب از طريق پورتال كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير فقط با مراجعه حضوري به كتابخانه مركزي دانشگاه و كتابخانه هاي وابسته امكان امانت منبع وجود دارد.

چگونه ميتوانم منابع مورد نظر را رزرو كنم؟
براي رزرو منابع مي توان به صورت حضوري و همچنين از طريق نرم افزار كاوش به آدرس
مراجعه نمود. پس از جستجوي مدرك با كليك بر نتيجه مورد نظر گزينه تقاضاي رزرو را انتخاب نماييد.